Úvodní stránka / Časopis společnosti / Pokyny pro autory časopisu

Pokyny pro autory časopisu

ÚVODEM

VÁŽENÍ ČTENÁŘI!

Čtvrté číslo časopisu Česká kinantropologie v roce 2010 je věnováno výsledkům student- ské grantové soutěže a výzkumného záměru Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Zde prezentované příspěvky ukazují opět šíři kinantropologického výzkumu. Kvalitní výstupy jsou ukazatelem úspěšnosti každého projektu. Toto číslo obsahuje dílčí vý- sledky výzkumů olomouckých kolegů podporovaných z grantů, kteří úspěšně prošli recenzním řízením.
Každý konec roku svádí k bilancování. Děkujeme za přízeň všem členům České kinantro- pologické společnosti, autorům, kteří si vybrali náš časopis k publikování svých příspěvků, a hlavně recenzentům, kteří jsou spoluzodpovědní za kvalitu časopisu. Podařilo se nám vydat opět čtyři čísla v jednom roce, číslo 3 bylo historicky nejobjemnější. Poslední dvě čísla tisk- neme v nové tiskárně, což by mělo zlevnit a usnadnit práce na časopisu. Celý realizační tým odvedl perfektní profesionální práci, která stála hodně času a úsilí. Proto chci poděkovat také všem, kteří mi s časopisem pomáhají. Jména těch, jejichž úsilí zaslouží vyzdvihnout, najdete v závěru tohoto čísla.
Rok 2010 byl zlomovým také proto, že jsme časopis připravovali na přechod do „Open Journal Systemu“. Od roku 2011 se můžete seznámit s časopisem, jeho posláním, podmínka- mi publikování i recenzování … na www.ceskakinantropologie.cz. Čtenář zde nalezne obsa- hy a abstrakta jednotlivých čísel časopisu i kontakty, na kterých může získat další informace. Autorům jsou určeny nové stránky především. Jejich součástí jsou požadavky na příspěvek, příklady citací i uvádění literárních pramenů, pole pro všechny potřebné údaje… Autor bude již nově zasílat své texty pouze elektronicky. Takto bude napříště probíhat celá komunikace s autory i recenzenty. Očekáváme zjednodušení administrativy a zkvalitnění příspěvků, respektive znemožnění určitých, v minulosti opakovaných, chyb ve skladbě částí příspěvku apod. V tomto úvodu předkládáme základní informace v tištěné podobě, všechny jsou v elek- tronické podobě přístupné na www stránkách časopisu.
Časopis Česká kinantropologie je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na kinantropologii, který vychází 4x ročně. Publikuje příspěvky z oblasti teorie, empirického výzkumu a metodologie. Cílem je podporovat rozvoj vědeckého poznání záměrné pohybové činnosti, její struktury a funkcí a jejích vztahů k rozvoji člověka jako biopsychosociálního individua. Redakce přijímá původní výzkumné práce (rozsah 5–20 stran), teoretické studie (rozsah 3–10 stran), přehledové studie (rozsah 3–5 stran), stručné zprávy z odborných akcí jako jsou konference, semináře apod. (rozsah 1–3 strany), recenze nových knih (rozsah 1–3 strany) a medailony o význačných osobnostech (rozsah 1–2 strany) v českém (popř. slovenském) jazyce, od zahraničních autorů v anglickém jazyce.

Formát rukopisu:
Rukopis musí obsahovat vedle vlastního textu souhrn s klíčovými slovy v češtině a angličti- ně (15–20 řádků), název stati v češtině a angličtině a abecední seznam literatury. Bibliografické odkazy musí být úplné a odpovídat závěrečnému seznamu. Rukopisy jsou odevzdány napsané velikostí písma 12, s řádkováním 1,5, zarovnané vlevo. Stránky musí být číslovány. Stati by neměly přesahovat 20 normostran, recenze, zprávy a informace 3 normostrany.
Pro grafy a obrázky vyžadujeme uložení zvlášť (mimo text, v textu jen odkaz na umístění grafu/obrázku), přijímáme zdrojové soubory ve vysoké kvalitě (grafy nejlépe v programu Excel, obrázky ve formátu tif, jpg).
Podoba rukopisu v českém jazyce:
NÁZEV PŘÍSPĚVKU BEZ ZKRATEK (velké tučné písmo, velikost 14, zarovnání vlevo)
CELÉ JMÉNO AUTORA (velké tučné písmo, velikost 12, zarovnání vlevo)
Pracoviště autora (normální, velikost 12, zarovnání vlevo)
Souhrn (kurzíva, velikost 12): charakteristika příspěvku s údaji o jeho obsahu, zaměření a metodách (15–20 řádků)
Klíčová slova (kurzíva, velikost 12) – nejčastěji 3–6
Vlastní text: nejčastěji úvod, metodika, výsledky a diskuse, závěry a doporučení (normální,
velikost 12, zarovnání vlevo, řádkování 1,5)
Literatura (abecedně seřazený seznam s odsazením 2. a dalších řádků 0,4 cm)
NÁZEV V ANGLIČTINĚ – překlad (velké tučné, velikost 14, zarovnání vlevo)
Abstrakt v angličtině – překlad (kurzíva, velikost 12)
Klíčová slova anglicky (kurzíva, velikost 12)
Bibliografické citace jsou v souladu s mezinárodními normami APA, 2001. Příklady citace autorů v textu:
…podle Fialové (2006, 89) „…“.
„…“ (Nakonečný, Novák & Wagner, 2002, 113). „…“ (Bunc et al., 2006, 125).
Příklady citací v referenčním seznamu (pouze zdroje, na které je v textu odkazováno):
1. Neperiodika (kniha, monografie, skripta…):
1 autor:
FIALOVÁ, L. (2010). Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum. 2 autoři:
ČÁP, J. & MAREŠ, J. (2001). Psychologie pro učitele. Brno: Portál. Více než 2 autoři:
DOSEDLOVÁ, J., FIALOVÁ, L., KEBZA, V. & SLOVÁČKOVÁ, Z. (2008). Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. Brno: MSD.
2. Článek v časopise:
FIALOVÁ, L. (2007). Metody zkoumání nespokojenosti s tělem. Česká kinantropologie, vol. 11, no. 2, p. 41–47.
3. Příspěvek ve sborníku:
GREENWALD, A. G. & PRATKANIS, A. R. (2003) The self. In BLATNÝ, M. & PLHÁKOVÁ, A. (Eds.). Emoční aspekt Já. Temperament, inteligence, sebepojetí (p. 61- 82). Brno: Psychologický ústav AVČR.
4. Nepublikovaná doktorská či diplomová práce:
MINAŘÍKOVÁ, D. (2001). Životní styl českých dospělých žen. Nepublikovaná doktorská disertační práce, Praha, UK FTVS.
5. Odkaz na internetovou stránku:
RICHMOND, J. (2007). Sports dietitians Australia [online]. Přístup dne 19.02.2007 z www.<http://www.sportsdietitians.com.au.

Referenční seznam je uváděn v abecedním pořádku, není číslován, druhý a další řádky se odsazují tabulátorem o 0,4 cm (nebo jeden úder). U téhož autora řadíme reference podle roku vydání (starší dříve).

Recenzní řízení
Každý text nabídnutý k publikaci v časopise Česká kinantropologie kromě recenzí, zpráv, medailonů a některých dalších méně závažných rubrik je předán, pokud jej šéfredaktor z váž- ných důvodů nezamítne, k posouzení dvěma recenzentům/recenzentkám. Autoři/autorky a po- suzovatelé/posuzovatelky zůstávají pro sebe navzájem anonymní. Šéfredaktor má právo odmít- nout předat článek do recenzního řízení, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text nebo výrazně vybočuje z oblasti kinantropologie. Toto své rozhodnutí šéfredaktor musí zdůvodnit před redakční radou časopisu. Členové redakční rady mají právo kdykoli si vyžádat rukopisy nabídnuté redakci, včetně těch, které šéfredaktor zamítl před recenzním řízením.
Šéfredaktor také může autorovi doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav ještě před tím, než článek postoupí do recenzního řízení. V případě, že autor odmítne navrhované změny provést, šéfredaktor jeho článek postoupí do recenzního řízení. Šéfredaktor také může článek autorovi vrátit, pokud je příliš rozsáhlý (viz pokyny pro autory), nebo naopak příliš krátký. K posouzení příspěvku vybírá výkonný výbor Redakční rady odborníky na pro- blematiku, jíž se text zabývá. Přihlíží také k tomu, aby posuzovatelé nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo osobně spjati. Posuzovatelé vyplňují standardizovaný formulář a doplňují pokyny autorovi a celkové hodnocení (zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí). Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, do něhož mohou také zahrnout doporu- čení k úpravám textu.
Na základě vyjádření posuzovatelů šéfredaktor autorovi sdělí, zda text přijímá, požaduje přepracování, nebo zamítá. V případě, že autora žádá o přepracování nebo jeho text zamítá, uvede i nejzávažnější důvody. Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků činí ve všech případech šéfredaktor po poradě se členy redakční rady. V případě autorova nesouhlasu se stanoviskem šéfredaktora může autor vyložit své důvody v dopise, který šéfredaktor předlo- ží redakční radě.

Rozhodování o přijetí/přepracování/zamítnutí příspěvku se řídí následujícími pravidly (tato pravidla popisují zavedenou praxi, v ojedinělých případech, daných specifickým charakterem článku, se od nich postup může odchýlit):

  • Jsou-li oba posudky kladné, konečné rozhodnutí o přijetí činí šéfredaktor a o svém roz- hodnutí informuje redakční radu.
  • Jsou-li oba posudky záporné, konečné rozhodnutí o nepřijetí činí šéfredaktor a o svém rozhodnutí informuje redakční radu.
  • V případě, že jeden posudek je kladný a druhý záporný, je autor požádán o přepracování textu a ten je poté postoupen k dalšímu posouzení.
  • V případě, že jeden posudek je záporný a druhý požaduje přepracování, šéfredaktor buď redakční radě navrhne zamítnutí článku, nebo autora požádá o přepracování a přepracovaný text je poté postoupen k posouzení třetímu recenzentovi.
  • Pokud ani po posouzení přepracované verze článku není stanovisko recenzentů shodné, šéfredaktor buď osloví třetího recenzenta (pokud se tak již nestalo), nebo článek přímo předloží ke konečnému rozhodnutí redakční radě.

V případě, že autor nepovažuje (všechna nebo některá) doporučení posuzovatelů za věcně oprávněná, může své stanovisko vyložit v dopise, který šéfredaktor předloží před konečným rozhodnutím redakční radě.
Věříme, že se přechod do „Open Journal Systemu“ obejde bez závažnějších nedostatků, že si všichni zúčastnění na nový systém brzy zvyknou a ocení usnadnění práce i komunikace. Uvítáme jakékoliv připomínky a náměty, které pomohou vyřešit případné problémy v počát- cích fungování systému. Všem svým příznivcům přejeme hodně zdraví, úspěchů v pracovním i soukromém životě a také hodně spokojenosti a pohody po celý rok 2011.

Doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze
(šéfredaktorka od 1. 1. 2011)