Úvodní stránka / O společnosti

O společnosti

Hlavním posláním Společnosti je všestranná podpora kinantropologie jako interdisciplinárního vědního oboru, jehož zaměřenost spočívá ve studiu převážně účelově orientované pohybové činnosti člověka ve vztahu k jeho rozvoji a kultivaci a s ohledem na uplatnění v různých oborech lidské činnosti (zdravotně preventivní, pracovní, školní a mimoškolní tělesné výchově, sportovní činnosti, rehabilitačních aktivitách, regeneračních a rekondičních programech, aj.).

Společnost si klade za cíl aktivovat přenos vědeckých poznatků do praxe, organizovat odborné a vědecké přednášky, semináře a konference, podporovat publikační činnost, podílet se na formulování a posuzování grantových úkolů, recenzní činnosti apod. Členství ve společnosti je individuální i kolektivní a členem se může stát každý se zájmem o vědecké poznatky v oboru kinantropologie.

V roce 1999 byl na valné hromadě v Olomouci schválen návrh na změnu názvu společnosti na Česká kinantropologická společnost.

Prof. P. Blahuš napsal krátký článek do Akademického bulletinu, v kterém charakterizoval výstižně obor kinantropologie: O České kinantropologické společnosti

Logo společnosti
• horizontální – modré, bílé
• čtvercové – modré, bílé
Společnost je členem
Rady vědeckých společností České republiky / Council of Scientific Societies of the Czech Republic

Přihláška do společnosti – elektronický formulář