Úvodní stránka / O společnosti / Stanovy společnosti

Stanovy společnosti

Stanovy České kinantropologické společnosti

I. Základní ustanovení

Článek 1

 1. Česká kinantropologická společnost (dále jen Společnost) je nezávislá, dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky z různých oblastí s ohledem na vědní obor kinantropologie.
 2. Hlavním posláním Společnosti je všestranná podpora kinantropologie jako interdisciplinárního vědního oboru, jehož zaměřenost spočívá ve studiu převážně účelově orientované pohybové činnosti člověka ve vztahu k jeho rozvoji a kultivaci a s ohledem na uplatnění v různých oborech lidské činnosti (zdravotně preventivní, pracovní, školní a mimoškolní tělesné výchově, sportovní činnosti, rehabilitačních aktivitách, regeneračních a rekondičních programech, aj.).

Článek 2

 1. Společnost působí na území České republiky. Jejími členy se mohou stát i příslušníci jiných států. Sídlem Společnosti je Fakulta tělesné výchovy a sporu Univerzity Karlovy v Praze.
 2. Činnost Společnosti se opírá o zázemí fakult, na kterých je kinantropologie akreditována nebo rozvíjena a které ji všestranně a v rámci svých možností plně podporují.

II. Poslání a úkoly Společnosti

Článek 3

 1. Společnost podporuje rozvoj a koordinaci jednotlivých vědních oborů majících vztah ke kinantropologii, usiluje o vzájemnou výměnu informací, aktivuje přenos nových vědeckých poznatků a jejich uplatnění v praxi.
 2. Společnost hájí svébytnost kinantropologie jako vědy a přispívá k soustavnému zvyšování její úrovně a společenské prestiže.
 3. Aktivní působnost Společnosti spočívá v organizování přednášek, seminářů a konferencí, v podpoře publikační činnosti, ve vydávání vlastních periodik a ve spolupráci s redakcemi odborných časopisů.
 4. Společnost posuzuje, podporuje a propaguje všechny formy fyzické aktivity, které jsou součástí školní tělesné výchovy, výkonnostního a vrcholového sportu, rekreační tělesné výchovy, tělesné výchovy oslabených a handicapovaných jedinců, jedinců v rámci rehabilitační péče, apod. Podle potřeby spolupracuje s organizacemi a právnickými osobami, které tyto aktivity organizují.
 5. Společnost spolupracuje s mezinárodními organizacemi podobného zaměření a s ohledem na obor kinantropologie podporuje mezinárodní styky a výměnu informací.

III. Členství ve Společnosti

Článek 4

 1. Řádným členem Společnosti se může stát každý absolvent vysoké školy, který má zájem o rozvoj a využívání vědeckých poznatků kinantropologie.
 2. Mimořádným členem Společnosti se může stát každý, kdo má zájem o kinantropologii jako vědu.
 3. Kolektivním členem Společnosti se mohou stát organizace a skupiny jednotlivců, jejichž činnost je spojena s kinantropologií a projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky. Výše členských příspěvků se určuje jednotlivě, podle rozhodnutí výkonného výboru Společnosti.
 4. Jedinci, kteří se významnou měrou přičinili o rozvoj oboru kinantropologie se mohou stát čestnými členy Společnosti, event. jim může být udělena čestná medaile. Tato uznání navrhuje výkonný výbor Společnosti.
 5. Vstup do Společnosti schvaluje výkonný výbor Společnosti.
 6. Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků na jeden rok.

Článek 5

 1. Členům přísluší právo:
  1. účastnit se valného shromáždění Společnosti a podílet se na jeho jednání;
  2. volit a být volen do výkonného výboru Společnosti;
  3. vznášet připomínky a náměty k činnosti výboru Společnosti po celé jeho funkční období;
  4. být informován o všech akcích Společnosti;
  5. podle svých zájmů a možností se podílet na činnosti Společnosti.

Článek 6

 1. Řádní členové jsou povinni:
  1. jednat v souladu se stanovami a programem Společnosti;
  2. platit členské příspěvky.

Článek 7

Členství zaniká:

 1. vystoupením, o němž je třeba písemně informovat výbor Společnosti;
 2. neplacením členských příspěvků po dobu dvou let po prokazatelném upozornění formou upomínky; o zániku členství rozhoduje výkonný výbor Společnosti;
 3. vyloučením člena pro vážné porušení stanov; o zániku členství vyloučením rozhoduje valné shromáždění Společnosti;
 4. úmrtím člena.

 IV. Organizační struktura

Článek 8

Společnost má tuto organizační strukturu:

 • valné shromáždění,
 • výkonný výbor Společnosti,
 • odborné sekce s působností v České republice,
 • regionální pobočky Společnosti.

Článek 9

Nejvyšším orgánem Společnosti je valné shromáždění, které svolává výkonný výbor nejméně 1 x za tři roky. Valné shromáždění schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti, rozhoduje o změně stanov, výši členského příspěvku, volí výkonný výbor, schvaluje rámcový plán činnosti a kontroluje jeho plnění.

Článek 10

 1. Výkonný výbor Společnosti je složen z:
 • předsedy,
 • místopředsedy,
 • vědeckého sekretáře,
 • pěti členů výkonného výboru,
 • dvou členů revizní komise
 • a ekonoma, který není volen (nepodléhá volebnímu aktu).
 1. Výkonný výbor řídí činnost Společnosti v období mezi zasedáním valného shromáždění podle schváleného rámcového plánu činnosti. Činnost výboru řídí předseda.
 2. Výkonný výbor Společnosti zřizuje odborné sekce, eventuelně regionální pobočky.

Článek 11

 1. Pokud kdokoli z členů výkonného výboru neplní své povinnosti nebo ztratí důvěru, může být odvolán. Odvolání se děje hlasováním většiny přítomných delegátů valného shromáždění.
 2. Výkon funkce končí i případným vzdáním se členství ve výkonném výboru, což se oznamuje písemně. V případě potřeby je možná kooptace nového člena do výkonného výboru, kterou provádí výkonný výbor Společnosti. V průběhu volebního období takto může být kooptována max. 1/3 členů výkonného výboru.

Článek 12

Členy výkonného výboru České kinantropologické společnosti volí ze svých řad řádní členové Společnosti. Volby jsou rovné, přímé,s tajným hlasováním. Přípustná je forma korespondenční. Volby se vyhlašují 2 měsíce před určeným termínem. Kandidátem na člena výkonného výboru může být každý člen Společnosti. O pořadí zvolených kandidátů rozhoduje počet odevzdaných hlasů. Funkční období je tříleté, stejnou funkci lze zastávat nejvýše dvě funkční období za sebou.

Článek 13

Členové revizní komise mají za úkol sledovat a kontrolovat dodržování stanov, přijatých usnesení a provádět pravidelnou revizi hospodaření s finančními prostředky.

V. Právní postavení, majetek a prostředky Společnosti

Článek 14

Společnost je samostatnou organizací s právní subjektivitou, z čehož vyplývají určitá práva a povinnosti. Jménem Společnosti vystupuje její předseda, popřípadě místopředseda, jen výjimečně některý z členů výkonného výboru, pokud je k tomu předsedou pověřen.

Článek 15

Prostředky Společnosti sestávají z:

 • členských příspěvků,
 • dotací organizací a státních orgánů,
 • dotací a darů fyzických a právnických osob.

Článek 16

Česká kinantropologická společnost vydává časopis Česká kinantropologie, který se svým obsahem zaměřuje na vědecko-výzkumná a odborná sdělení související s obsahem vědního oboru kinantropologie.

 1. Časopis je řízen redakční radou a šéfredaktorem časopisu.
 2. Členy redakční rady jmenuje a odvolává výkonný výbor společnosti na návrh
  členů ČKS.
 3. Šéfredaktora časopisu jmenuje a odvolává výkonný výbor ČKS ze členů
  redakční rady.

Článek 17

 1. Finančními prostředky Společnosti disponuje výkonný výbor, podpisové právo má předseda a ekonom.
 2. Výkonný výbor předkládá každoročně zprávu o hospodaření Společnosti.

 

Schváleno Valným shromážděním ČKS dne 7. 11. 2013 v Brně.