Úvodní stránka / Sekce / Sekce sociologie sportu

Sekce sociologie sportu

Sport jako fenomém moderní doby zasahuje do života společnosti a odráží její různorodost a složitost. Tomu odpovídá i pestrost témat, která jsou předmětem bádání v současné sociologii sportu. Sekce si klade za cíl soustředit odborníky z České republiky, kteří se zabývají dílčími problémy, vytvořit bázi pro výměnu informací a přispět k jasnějšímu a viditelnějšímu vymezení „sociologie sportu“ v České republice.

Konference „Sport a sociální stratifikace“ 23. 11. 2011 (informace v PDF)

Charakteristika sekce a organizační informace

Jedním ze znaků současné sociologie je na jedné straně určitá specializace, na druhé straně její završující úloha pro ostatních společenské vědy.  Své místo v sekci proto také mají hraniční obory jako sociální psychologie, antropologie, teorie organizací a další. Důraz je kladen i na propojení s filosofií, která vždy hrála důležitou úlohu při  formulování východisek pro jednotlivé sociologické teorie.
Sekce Sociologie sportu při České kinantropologické společnosti si klade též za cíl vytvořit institucionální rámec bádání a kontaktů odborníků v této oblasti stejně jako je tomu na mezinárodní i národních úrovních ve světě.

Cíle sekce jsou následující:

  • zabývat se úlohou a významem sportu pro život lidí, zejména v ČR;
  • posoudit změny sportu jako společenského jevu z pohledu vývoje české společnosti včetně souvislostí s vývojem ostatního světa;
  • diskutovat filozofické základy sociologických teorií ve sportu;
  • zabývat se socializačními aspekty sportu a jejich významem pro různé sociální skupiny s důrazem na aktuální problémy společnosti (minority, imigranti);
  • v souvislosti s předchozím sledovat sociální a kulturní aspekty různých skupin v souvislosti s aktivním i pasivním sportem (gender, kultura a subkultura ve sportu, sportovní diváctví atd.);
  • zabývat se vztahy mezi sociálně ekonomickým uspořádáním společnosti a sportem;
  • přispět ke konstituování sociologie sportu v ČR a obohacení poznatků obecné sociologie;
  • poskytnout sportovní praxi aktuální poznatky o sportu jako sociálním jevu s dopadem od úrovně makro společenské až po jednotlivé sportovní sociální skupiny;
  • pořádat každoroční setkání odborníků v podobě seminářů či konferencí.

Vedoucí sekce
Doc.PhDr. Irena Slepičková, CSc., slepickova@ftvs.cuni.cz
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra základů kinantropologie a humanitních věd

Pokud máte zájem účastnit se práce sekce či být informování o dění v sociologii sportu, přihlašte se do „Databáze českých sociologů sportu“. Databáze bude též uveřejněna na webu ČKS. Kontaktní informace zašlete na adresu slepickova@ftvs.cuni.cz v podobě:
Příjmení, Jméno, Insituce, Katedra/Oddělení, Email, Telefon, Odborné zaměření